صفر تا صد تاریخچه جو کشته شده

منشا، تکامل و توزیع جو کشت شده بینش قدرتمندی را در مورد منشاء تاریخی و گسترش اولیه فرهنگ کشاورزی ارائه می دهد. در اینجا، تنوع ژنتیکی مبتنی بر جمعیت و تجزیه و تحلیل‌های فیلوژنتیکی برای تعیین تکامل و منشأ جو و چگونگی تأثیر اهلی‌سازی و نفوذ متعاقب آن بر تنوع ژنتیکی و تغییرات جو کشت‌شده در مقیاس جهانی انجام شد.
مجموعه‌ای از جوهای کشت‌شده و وحشی در سراسر جهان از آسیا و تبت چین با استفاده از توالی‌های ژن NAM-1 و صفات مرتبط با ژن-محتوای پروتئین دانه (GPC) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج ما نشان داد که جو وحشی تبت به طور مشخص از جو خاور نزدیک جدا شده است و تأیید می‌کند که تبت یکی از منشأ و مراکز اهلی‌سازی جو کشت‌شده است و به نوبه خود از منشأ پلی‌فیلتیک جو اهلی حمایت می‌کند.
مقایسه ترکیب هاپلوتیپ در میان مناطق جغرافیایی، جریان ژنی را بین جمعیت‌های  قیمت جو سیاه شرقی و غربی نشان داد، که نشان می‌دهد جاده ابریشم ممکن است نقش مهمی در گسترش ژن‌ها داشته باشد.
GPC در 118 کشت و 93 توده جو وحشی از 6.73 تا 12.35 درصد با میانگین 9.43 درصد متغیر بود. به طور کلی، قیمت جو دو سر پرک وحشی دارای میانگین GPC بالاتر (10.44 درصد) نسبت به جو کشت شده بود. دو هاپلوتیپ منحصر به فرد (Hap2 و Hap7) ناشی از یک جهش پایه (در موقعیت 544) در ناحیه کد کننده ژن NAM-1 ممکن است تأثیر قابل توجهی بر GPC داشته باشند.
پلی‌مورفیسم‌های تک نوکلئوتیدی و هاپلوتیپ‌های NAM-1 مرتبط با GPC در جو می‌توانند روش مفیدی برای غربالگری GPC در ژرم پلاسم جو فراهم کنند. توده‌های وحشی تبتی با GPC پایین‌تر می‌توانند برای پرورش  قیمت جو دو سر پرک جو مالت مفید باشند.
جو وحشی، Hordeum spontaneum C. Koch، مولد جو کشت شده، Hordeum vulgare L است. جو به عنوان یکی از اولین محصولات اهلی شده و یکی از مهمترین محصولات اصلی در کشاورزی نوسنگی جهان قدیم بوده است.
 • منابع:
  1. Origin of worldwide cultivated barley revealed by NAM-1 gene and grain protein content
 • تبلیغات: 
  1. خودکاری که چارلز دیکنز با آن کتاب خود را نوشت
  2. دفتری که ورقه های آن از طلا است
  3. نکاتی که برای رسیدن به موفقیت حتما باید یادداشت کنید!
  4. ساخت سررسید با کاغذهایی که پاره نمی شوند!